Resum de les mesures excepcionals aprovades pel Consell de Ministres i per la Generalitat de Catalunya

Consell de Ministres en reunió de data 17 de març 2020 va aprovar el Reial Decret (RD-Llei 8/2020) posterior al de Declaració d’Estat d’Alarma del dia 14 de març (RD-463/2020) i amb les mesures i  prestacions extraordinàries per cessament d’activitat total o parcial per als afectats per declaració de l’estat d’alarma derivada del virus COVID-19.

PRESTACIÓ D’ATUR

Segons Article 17 a partir del dia 1 d’abril de 2020 es podrà sol·licitar la prestació d’atur per autònom amb la mateixa categoria d’extraordinari que pels treballadors de Règim General (és a dir, que no computa com a atur acumulat) acreditant pèrdues econòmiques comparatives entre els ingressos del mes de març de 2019 i les del mes de març del 2020, amb la mitjana del darrer semestre pels autònoms que portin menys d’un any donats d’alta en el Règim d’Autònom (RETA) i pels no obligats a tancar segons el Decret.

El temps de la vostra percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

REQUISITS

 1. Estar donat d’alta del RETA ( autònoms) i al corrent de pagament de les obligacions tributàries d’hisenda i seguretat social.
 2. Si l’activitat desenvolupada no es troba dins de les d’obligat tancament compreses en el Reial Decret 463/2020, s’haurà d’acreditar la reducció d’almenys un 75% en la facturació en relació a la mitjana del semestre anterior.

TRÀMITS

 • La prestació es determinarà aplicant el 70% de la vostra base reguladora i tindrà la durada, inicialment, d’un mes podent-se ampliar, donat el cas, fins al darrer dia del mes que finalitzi l’Estat d’Alarma.
 • La gestió es durà a terme a través de la Mútua on tingueu acollides les prestacions professionals i s’habilitaran uns canals especials de via telemàtica donat que l’actuació presencial està tancada a curt termini, com a mínim, de forma general.
 • És important que tingueu en compte que mentre duri aquesta prestació el treballador també estarà exonerat del pagament de la seva quota d’autònom.
 • Tothom qui no es pugui acollir a les ajudes acordades estarà obligat al pagament de la seva quota d’autònoms, sense possibilitat d’ajornament o demora.

TREBALLADORS A CÀRREC

Pels autònoms que tingueu treballadors a càrrec es flexibilitza l’opció d’acollir-se als Expedients de Regulació d’Ocupació Temporals  segons els articles 22 a 25 del Reial Decret.

LIQUIDITAT

Us recordem que també s’ha obert unes mesures financeres mitjançant l’apertura de Línies de Finançament adreçades especialment al col·lectiu del Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (Article 29 RD). Us encomanem, si és del vostre interès, que en demaneu informació a la vostra entitat financera.

MESURES AUTONÒMIQUES

Respecte a les mesures autonòmiques el passat dia 17 de març el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va anunciar un paquet de mesures d’ajut al treballador autònom de 7,5 milions d’euros que seran complementàries a les estatals.

Aquestes ajudes seran un màxim de fins a 2.000€ per persona a tots els autònoms que acreditin una reducció “dràstica i involuntària” dels seus ingressos també amb el criteri comparatiu establert pel govern espanyol i amb la mateixa data d’inici del dia 1 d’abril (tot i que encara no s’ha concretat i estem a l’espera de confirmació) i seran avaluades cas per cas sense limitacions ni restriccions a sectors. Ara bé, el pressupost és limitat a la quantitat esmentada i es calcula que pugui beneficiar a uns 4.500 autònoms dels gairebé 330.000 que hi ha a tot Catalunya.

Convé recordar que dins dels requisits imprescindibles es contempla el tenir el domicili fiscal a Catalunya.

ALTRES NOTES D’INTERÈS GENERAL EXTRETES DE CONSULTES REBUDES PER LA NOSTRA GESTORIA

 • Es decreta la suspensió dels Tràmits Administratius fins al dia 30 d’abril o, si es produeix una ampliació, al dia en què fixin la finalització de l’estat d’Alarma.
 • La interrupció de dits Tràmits Administratius no significa que s’aturin els terminis tributaris ni afectarà als terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.
 • Això vol dir, que els terminis de presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries roman segons el calendari fiscal vigent. És a dir, les autoliquidacions del Primer Trimestre del 2020 (1T 2020) tenen la mateixa periodificació que cada any, la Declaració de Renda 2019 s’iniciarà segons el calendari previst des de principi d’any (tenint la mateixa finalització en un principi del 30 de juny supeditada, però, a si l’Agència Tributària pot fer declaracions presencials mitjançant cita prèvia i que, de moment, estan suspeses fins a la finalització de l’Estat d’Alarma) així com la presentació de llibres comptables al Registre Mercantil, Impost de Societats i Comptes Anuals. Només queda suspesa la presentació de la Taxa Turística per a les entitats en règim d’allotjament hoteler o similar fins a la propera liquidació d’octubre.
 • Mesures excepcionals de pagament d’impostos. D’acord amb l’indicat amb el punt anterior s’establirà la possibilitat d’ajornament de tots els impostos (IVA com fins ara, més IRPF d’activitat i treballadors i impost de societats) fins a sis mesos i amb un límit de 30.000€ estant els tres primers lliures d’interessos i del quart al sisè amb l’interès habitual en els ajornaments que és l’oficial a la data.
 • Seguint en el tema dels ajornaments, el Govern ha aplicat d’ofici una pròrroga en els ajornaments tributaris que existissin abans del Decret d’Alarma fins a la data del proper 30 d’abril 2020. Si en teniu algun circulant el veureu directament interromput sense càrrec a la vostra entitat bancària. Penseu que romandrà així fins a la data esmentada en què continuarà el curs normal d’ajornament.
 • Moratòria en les hipoteques. Aquest és un punt, ara per ara, controvertit. A l’article 7 del Real Decret esmentat a l’inici es recull una moratòria en el pagament de les hipoteques per a l’adquisició de l’habitatge habitual i estableix que només està adreçat a qui pateixi dificultats extraordinàries derivades de les conseqüències del Covid19 i, per tant, com a principal requisit es requereix estar en situació de “vulnerabilitat econòmica” la qual cosa implica a les persones que passin a un estat d’atur o hagin mostrat una pèrdua substancial dels seus ingressos. També aquells qui “en el conjunt dels seus ingressos de la unitat familiar no superi, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria i amb caràcter general, el límit de tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)”. L’Iprem es troba en 537,84€ pel que estem parlant de retribucions familiars de menys de 1.611€ que s’incrementaran en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec o persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (0,15 vegades per fill en cas de família monoparental) o bé per persones majors de 65 anys (53,78€ més per fill/major d’edat). Per les famílies amb discapacitats a càrrec el límit previst serà de quatre vegades l’IPREM (és a dir, 2.151€).
 • A més a més, s’ha de complir la condició que la quota hipotecària més les despeses de subministres bàsics siguin superiors o iguals al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar en la seva totalitat.
 • Aquests tràmits s’han de realitzar a la vostra entitat bancària on teniu subscrita la hipoteca i es podran realitzar fins quinze dies després de la finalització de l’Estat d’Alarma o les seves ampliacions.
 • Si el deutor és una un autònom o persona amb un negoci a càrrec el Govern estableix que podrà acollir-se a la moratòria si pot acreditar una disminució en la seva activitat o volum de negoci d’almenys el 40% i també haurà de negociar directament amb l’entitat bancària la documentació que aquesta li faci acreditar i que igualment podem subministrar.
 • Ahir dia 20 al vespre el Departament d’Interior va difondre un comunicat adjuntant un Certificat Autoresponsable de Desplaçament el qual és convenient que porteu a sobre durant les vostres sortides de casa ja sigui per motius laborals o pels que s’especifiquen en el mateix document. Us l’adjuntem perquè pugueu imprimir-lo, repartir-lo i emplenar-lo segons sigui la vostra situació.

CONTACTES

TELÈFON :  93.872.41.20
HORARI D’ATENCIÓ : Ampliació horari de dilluns a diumenge de 09:00h. a 18:00h.
CORREUS :
Pep Selga pep@gestoriaselga.com Gerència i serveis jurídics = 4
Jordi Mambrilla jordi@gestoriaselga.com Compt, impostos i renda = 2
Anna Sala anna@gestoriaselga.com Laboral = 1
Nuria Nuviala vanesa@gestoriaselga.com Informació i certificats digitals = 5
Manuel Pazos manel@gestoriaselga.com Compt, impostos i assegurances = 3
Vanesa Carrasco vanesa@gestoriaselga.com Laboral = 1
Claudia Del Amo claudia@gestoriaselga.com Informació = 5

DESPEDIDA

Us tornem a reiterar que a la Gestoria Selga estem al vostre servei, vivim el confinament o tancament nostre o dels nostres familiars propers amb la mateixa angoixa que vosaltres i patim el mateix bombardeig de notícies i informacions, algunes de les quals no tenen cap tipus de fonament legal, real i ni tan sols racional, i estem pendents de les novetats que cada dia són canviants perquè van apareixent novetats relatives a aclariments sobre el Reial Decret. I se n’esperen més: les afectacions dels lloguers tant personals com empresarials (sobre el qual encara no hi ha manifestació com no sigui la pròpia iniciativa de parlar ambdues parts -arrendador i arrendatari-), els subministraments (llum, aigua, gas, etc. Sobre els quals hi pot haver una rebaixa d’impostos), etc… De tot això us mantindrem informats i si teniu qualsevol dubte concret i/o particular ja sabeu que podeu trobar-nos amb íntegra disposició i voluntat de solucionar el vostre problema que també és el nostre.

No podem deixar de repetir que confiem que aquestes mesures a part de les purament sanitàries que s’estan prenent puguin ajudar a sortir d’aquest greu problema l’abans possible i no ens faci oblidar que avui comença la primavera i la volem viure al sol.

Bona llum per a tots i totes i una forta salutació,

L’Equip de la Gestoria Selga

Entrades recents

Categories