El proper dia 7 d’abril i fins el proper dia 30 de juny d’enguany començarà oficialment la

CAMPANYA DE PRESENTACIÓ DE RENDA I PATRIMONI 2022.

La nostra Gestoria, com a empresa especialment i degudament autoritzada per l’Agència Tributària, pot sol·licitat la referència i dades dels nostres clients per tal de tenir accés a la informació que queda registrada a Hisenda. No cal dir que aquestes dades són un suport i, en cap cas, són un substitutori de la renda mateixa, però faciliten la introducció de les mateixes dades i, sobretot, la CORRECCIÓ d’aquestes.

És ben sabut que l’Agència Tributària ha estat efectuant revisions MOLT acurades, pel que demanem el màxim control en la documentació aportada i, per aquest motiu, també, destaquem la seva importància  con a contrast tot i no ser una garantia en si mateixa ja que moltes vegades venen amb errors o no estan suficientment actualitzades.

Aquest exercici 2021 encara es mantenen  característiques derivades de les ajudes i estructures creades per mitigar l’efecte de la pandèmia Covid19 referent a ERTO quant a rendiment del treball i a ajudes quant a activitats econòmiques.  Incorporarem aquestes característiques especials a la renda en la mesura que marqui la llei a qui pertoqui. També cal tenir en compte que si heu percebut ajudes i retribucions públiques aquestes mateixes sortiran en les vostres dades fiscals pel que rebreu el corresponent certificat o les podrem consultar amb total fiabilitat i si heu estat en ERTO el seu pagament es considera com un altre pagador a part de la vostra empresa/feina habitual pel que segurament us obliga a fer renda i l’incompliment d’aquesta condició porta una obligació fora de termini i un recàrrec o sanció.

Donat que la forma de processament de la renda és exclusivament a través de la plataforma “RENDA WEB” de l’Agència Tributària, i per la normativa de la Llei de Protecció de Dades, necessitem una sèrie de paràmetres per tenir accés a les seves dades i acreditar-nos. Aquestes dades requerim que ens les feu arribar, si no les tenim de d’altres exercici. Sense elles no podem processar cap dada. Si us fem la renda cada any bona part de les dades bàsiques ja estaran a la nostra disposició i no caldrà les aporteu. Només les que signifiquin una variació o novetat respecte l’any anterior. Són aquestes:

1.- D.N.I o N.I.E. (original o còpia) de tots els membres de la unitat familiar. És a dir, qui faci la renda i els integrants de la seva família.

2.- Còpia de la DECLARACIÓ DE LA RENDA DE L’ANY PASSAT (2020).

3.- Identificació amb adreça de la vivenda habitual i, especialment, amb la REFERÈNCIA CADASTRAL donat que aquest any la primera dada a l’hora d’identificar un titular, un cop acreditat, és la seva vivenda i és imprescindible posar la Referència tant si és de propietat, arrendament o altres situacions. Si esteu d’arrendament ens cal, també, el número de D.N.I. del propietari/a del vostre pis.

4.- Domiciliació bancària vigent de tots els membres de la unitat familiar.

Aprofitem per indicar-vos la documentació requerida (la qual també es pot transmetre telemàticament com ja anem fent amb molts clients des d’anys enrere).

  • CERTIFICAT D’EMPRESA, SEGURETAT SOCIAL, INEM/TREBALL i tot tipus de certificats que acreditin els RENDIMENTS DEL TREBALL tenint en compte que han de ser de cadascuna de les activitats o prestacions que hagin cobrat (baixes mèdiques, maternitats, diferents empreses, atur, etc…) donat que són acumulatius.
  • CERTIFICATS BANCARIS D’INFORMACIÓ FISCAL amb els moviments dels dipòsits bancaris. Tot i que es comunica a hisenda es pot descarregar des de les plataformes de les entitats bancàries. Màxima atenció a informació sobre hipoteca, plans de pensions i moviment de valors (accions, fons inversió, operacions d’assegurança,  etc…).
  • REBUTS IDENTIFICATIUS D’ALTRES INGRESSOS, ja sigui arrendaments, activitats econòmiques, autònoms,…
  • DARRER REBUT DEL IBI de la vivenda habitual i de les altres propietats de que es disposi, ja siguin arrendades o subjectes a ús propi o d’altres.
  • Documentació relativa a DESCENDENTS (fills) i ASCENDENTS (pares o avis a càrrec) amb informació sobre els seus rendiments per saber si es poden incloure o no.
  • Dades relatives a Família Nombrosa en cas de tenir-ne: còpia del carnet amb numeració i data d’expedició i caducitat dels membres principals (progenitors).
  • Qualsevol altra documentació addicional tipus premis, subvencions, ajudes, moviments de patrimoni (compra venda d’immobles, guanys patrimonials…) que sigui mostra dels moviments de l’exercici o serveixi per identificar operacions dels punts anteriors.
  • DADES PERSONALS en cas que no estiguin en disposició de la gestoria: còpia DNI, informació familiar, fills, adreça, etc…
  • COMUNICACIÓ DE CANVIS O VARIACIONS de qualsevol tipus produïdes des de l’exercici anterior.

Finalment, els RECORDEM que el període de presentació de la Declaració de la Renda i del Patrimoni finalitza  el proper 30 de juny (25 de juny per les que s’enviïn domiciliades)  atenent per ordre d’enviament és a dir que les rendes amb devolució s’efectuaran més ràpidament com abans s’enviïn.

Entrades recents

Categories