Marketplace

Funcionalitats i serveis

  • Estudi previ d’alternatives i alta en la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, en, almenys, una (1) plataforma de Marketplace i en, almenys, un (1) país.

  • Anàlisi de la competència: Realització d’una recerca de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per a millorar el procés de presa de decisions i aconseguir una posició competitiva.

  • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

  • Producció del catàleg de referències: Anàlisi de les categories a comercialitzar per a seleccionar, almenys, deu (10) productes alineats amb l’estratègia de negoci, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

  • Creació del contingut del listing: Definició de, almenys, deu (10) descripcions del catàleg de referències, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor.

  • Alta de referències: Càrrega de, almenys, deu (10) referències, i les seves respectives descripcions i fotografies, en la plataforma, tret que el Beneficiari no disposi d’aquest número, i en aquest cas podrà ser menor, acompanyada per la descripció i fotografia individual de cada producte.

Solucions

Marketplace

Dirigir les referencies/productes per a ajudar la marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, triant els canals de distribució adequats i adaptant les referencies/productes a les necessitats externes.