Presencia avançada a internet

Funcionalitats i serveis

  • Estudi previ d’alternatives i alta en la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del Beneficiari, pel seu compte, en, almenys, una (1) plataforma de Marketplace i en, almenys, un (1) país.

  • Anàlisi de la competència: Realització d’una recerca de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per a millorar el procés de presa de decisions i aconseguir una posició competitiva.

  • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia de negoci per a aconseguir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.

  • SEO On-Page: La solució haurà d’oferir un servei mínim de dos (2) pàgines o apartats SEU On-Page, optimitzant l’estructura i el contingut intern per a millorar la posició natural de la pime en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.

  • SEO Off-Page: La solució haurà de proveir aquest servei, que comportarà l’execució d’accions fora de l’entorn del lloc web per a millorar el seu posicionament orgànic.

  • Informes mensuals de seguiment: S’haurà de reportar el resultat de les accions executades per a generar consciència de l’evolució i la repercussió de les mateixes en la presència en internet de l’empresa beneficiària.

Solucions

Gestió avançada presencia Internet

Prestació de funcionalitats i/o serveis que assegurin el posicionament a internet, augmentant el seu abast de potencials clients i incrementant el trànsit de visites en el seu/-s plataforma/-s.